Navigace

Obsah

Informace o připravovaných komplexních pozemkových úpravách (KPÚ)

          pro vlastníky zemědělské půdy v katastrálním území Stříbrnice u Uherského Hradiště

Proč provádět komplexní pozemkové úpravy?

Co nám přinesou a co získají vlastníci pozemků?

Pozemkové úpravy se zpracovávají na základě zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a podle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 545/2002 Sb.


Od pozemkových úprav mohou vlastníci pozemků očekávat:

  • odstranění nesouladů mezi stavem v terénu a stavem vedeným v katastru nemovitostí na základě nového podrobného zaměření celého řešeného území
  • odsouhlasení změn druhů pozemků z toho vyplývajících s příslušnými orgány
  • vyrovnání hranic pozemků
  • přesné určení hranic pozemků a výměry každého řešeného pozemku a v případě zájmu vytýčení v terénu
  • vyřešení přístupnosti každého řešeného pozemku – při souhlasu majitelů pozemků vytvoření původních přístupových cest
  • možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům
  • dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí (dědictví)

Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro rozvoj území. Jsou nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy, pro racionální využívání pozemků, pro realizaci půdoochranných, ekologických a krajinotvorných opatření. Podmínkou pro zahájení pozemkových úprav v katastrálním území Stříbrnice u Uherského Hradiště je souhlas vlastníků min. 50 % plochy zemědělských pozemků v katastru.

Navrhované pozemkové úpravy se dotýkají výhradně zemědělských pozemků v celém katastrálním území Stříbrnice u Uherského Hradiště (mimo zastavěné území obce).

Každý vlastník pozemku, který bude souhlasit s pozemkovými úpravami, musí podat žádost na Pozemkový úřad, nejlépe prostřednictvím Obecního úřadu Stříbrnice. Formulář (Žádost o provedení pozemkové úpravy) dodá obecní úřad.

Podepsáním této „Žádosti“ vlastník pozemku souhlasí se zahájením přípravy podkladů pro jednání s vlastníky pozemků. Nutno jej podepsat a vrátit :

- zpět na podatelnu Obecního úřadu ve Stříbrnicích

- vložením "Žádosti" do přiložené obálky odeslat prostřednictvím České pošty co možná v nejkratším termínu na Obecní úřad Stříbrnice.

Veškeré náklady související s prováděním pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné a návrhové práce, geodetické práce, vytýčení pozemků i realizaci společných zařízení hradí stát prostřednictvím pozemkových úřadů a nepředstavuje pro vlastníky pozemků žádné finanční zatížení.

Žádáme proto všechny vlastníky pozemků v k.ú. Stříbrnice, aby se vší odpovědností zvážili výhody provedených pozemkových úprav, které odstraní zejména problémy v nevyřešených vlastnických vztazích bez finančního zatížení vlastníků, návštěvy notářů, zdlouhavého vyhledáváíní listin a další již shora uvedené záležitosti. Informace o dalším postupu, po získání souhlasu vlastníků min. 50% plochy zemědělských pozemků v katastru, zveřejníme na úřední desce OÚ Stříbrnice, na webových stránkách obce, popř. osobním dotazem na OÚ.

Pokud neodevzdáte vyplněnou “Žádost o provedení pozemkové úpravy“, navštíví Vás v bydlišti v následujícím období pověřený pracovník Obce Stříbrnice za účelem poskytnutí podrobnějších informací a s pomocí při vyplnění žádosti a zajištění potřebných podkladů .

 

Touto pověřenou osobou obce Stříbrnice je

 Petr Matoušek, starosta

 Stříbrnice 124

Kontakt : 572 501 191, 602 339 554,  e-mail - obec@stribrnice.cz

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci při projednávání této náročné záležitosti.  

 

 

Žádost o pozemkovou úpravu (PDF) 

Publikace - Pozemkové úpravy (PDF)

Pozemková úprava jako krajinotvorný prvek (PDF)

Zákon č. 139/2002 Sb. (PDF)