Navigace

Obsah

Mikroregion Buchlov

logomb.gifVenkovský mikroregion je koncipován jako sdružení obcí, jejíž podstatné části katastrálních území leží v oblasti Chřibů. Ve 14 obcích mikroregionu, které jsou účastny na projektu, žije více než 12,5 tis. lidí, území zahrnuje cca 15,5 tis. ha.
Vytvořením mikroregionu chtějí sdružené obce společně vytvořit podmínky pro zvýšení atraktivnosti historicky velmi bohatého území pro širokou oblast turistickou, především pak pro prodloužení "zdržné doby" turistů v tomto prostoru. Pohlédneme-li na mapu této oblasti zaujme nás souvislá zeleň lesů (převážně bukoviny), je to členitá pahorkatina s osamělými skálami paleogenních pískovců, v lesích Chřibů, které jsou přírodním parkem je řada chráněných rostlin a živočichů. V tomto území se nacházejí i  přírodní rezervace (Holý kopec), řada přírodních památek (Barborka) a  přírodní zajímavosti (Břestecká skála, Buchlov - kámen Ctiborův dub, Sekvojovec obrovský na  Chabaních, Králův stůl) a velké množství historických objektů a  památek (Brdo, státní hrad Buchlov státní zámek Buchlovice, Holý kopec, Svatý Kliment - základy velkomoravského hradiště 9. století , Smraďavka - lázně apod.)

Strategie rozvoje turistického ruchu Mikroregionu Buchlov

Vytváření podmínek pro rozvoj turizmu ( vodní sporty, zlepšení turistických a cyklostezek, rozvoj rekreačních aktivit, aktivního sportovních vyžití, hipoterapie, kulturních nabídek etc.) s cílem zvýšení propagace území a vytvoření nových pracovních příležitostí pro  obyvatele Mikroregionu Buchlov.
 • Podporou spolkové činnosti s cílem udržování venkovských tradic - viz. schéma "Slováckého roku" v kapitolách:
  • lidová píseň a tanec
  • slovesné a výtvarné lidové umění, lidový kroj
  • vytvářením obecních muzejních sbírek - sběratelská a  výstavnická činnost
  • publikační činností
  • novými způsoby prezentace v souvislosti s regionálními zajímavostmi té které obce
 • obnovou tradičních řemesel ( hrnčířství, keramika, práce ze dřeva...) m.j. organizací nadregionálních setkání zástupců těchto profesí
 • podporou drobného a středního podnikání vytvářením nových ( rekonstrukcí starších) prostor k provozování podnikatelské činnosti
 • obnovou původních nemovitých památek a památníků ( boží muka, kaple a kříže, vč. pamětních desek zasloužilým občanům obcí v minulosti neoprávněně odstraněných) nezapsaných v seznamu chráněných kulturních památek
 • obnovou a údržbou venkovské zástavby - ve spolupráci s  Památkovým ústavem v Brně a odborníky Slováckého muzea v Uherském Hradišti vytipovat " zárodečné " prostory k oživení tradiční zástavby v  obcích, jejich částí, součástí bude dotační politika jednotlivých obcí spolupracujícím občanům, vytvářením citlivého tlaku na přestavbu neobydlených budov, dáním přednosti před extenzivním rozvojem obcí v  souvislostech s ochranou krajiny
  • komplexní úpravou veřejných prostranství včetně zeleně
 • v rámci integrovaného projektu zúčastněných obcí budováním součástí staveb, které mají jednotící a spojující charakter - pěší i  cykloturistické stezky, stezky zdraví, naučné cesty apod.
  • realizací projektu : Velkomoravská poutní cesta s cyklotrasou
  • obnova Lázní Smraďavka
  • revitalizace rekreačních oblastí
  • přebudování Autokempinku Smraďavka na evropskou úroveň
  • budování sportovních zařízení
Podpůrné akce:
 • rozvoj infrastruktury obcí
 • budování cestních sítí, zpřístupnění polních cest mezi jednotlivými obcemi Mikroregionu Buchlov
 • rozšíření kanalizačních systémů
 • rekonstrukce a rozšíření sítí veřejného osvětlení vč. okrajových částí obcí
 • komplexní projekty obcí nakládání s odpady, v některých obcích včetně zpracování odpadní dřevní hmoty
 • ochrana životního prostředí zahrnující:
  • úpravy vláhových poměrů v krajině, podpora revitalizace potoků pramenících v mikroregionu
  • vybudování protierozních zábran nebo jejich rekonstrukce
  • odbahňování rybníků
  • zalesňování zemědělsky nevhodných oblastí
  • udržení stávajících ploch sadů ( jabloně, meruňky, broskvoně)
  • podpora obnovy vinohradnických tratí ve vhodných a  historicky ověřených lokalitách
  • obnova přirozených biocenter a vybudování biokoridorů
  • údržba mimoproduktivních zemědělských ploch
 • vytváření malých průmyslových zón

www. Mikroregion Buchlov

 

Pravidla pro odevzdávání odpadů pro občany Mikroregionu Buchlov na sběrném dvoře BIOKOMP s. r. o., Hradišťská 908, Buchlovice:

417453396_369144315865940_3407327489443636185_n.jpg Typ: JPG obrázek, Velikost: 65.21 kB