Navigace

Obsah

Historie obce Stříbrnice

Stříbrnice patří k nejstarším obcím okresu Uherské Hradiště.

Naši slovanští předkové se v katastru Stříbrnic objevili ve střední době hradištní (800-950 n.l.) zřejmě v období Velkomoravské říše. Samotný vznik osady se datuje do roku 1141, kdy jsou o ní první zmínky v listině olomouckého biskupa Zdíka.

V dokumentech olomouckého biskupa Zdíka z roku 1141 se název obce  uvádí v podobě Zrebrniceh. V roce 1333 je však uváděn v podobě Stříbrníky. Název byl původně odvozován od slova srebro=stříbro, jež se údajně mělo v oblasti dnešních Stříbrnic nacházet. Geologický podklad katastru však nenasvědčuje tomu, že by tu byly stopy po stříbrné rudě. Druhá teorie o původu názvu souvisí s panováním velkomoravského knížete Svatopluka na Veligradě. V tehdejší době měla být v místech nynějších Stříbrnic postavena stříbrná brána, která dala obci jméno. Tato pověst však není doložena.

Do historie obce se zapsalo lovecké právo, podle něhož měla vesnice název „Lovecká obec Stříbrnice“. Podle spisů z Černé knihy práva loveckého pocházelo dvanáct lovčích právě ze Stříbrnic. Lovčí zasedali spolu se starosty okolních obcí u loveckého soudu na hradě Buchlově. Jejich povinností bylo také chodit pro popravčího mistra do Uherského Hradiště a doprovázet ho i po provedené exekuci bez úhony zpět domů. Poddaní Stříbrnic měli určitá privilegia, neplatili mýtné na mostě v Uherském Hradišti a bezplatně mohli mlít obilí. Tyto výsady zanikly v roce 1749, kdy bylo zrušeno lovecké právo.

Na dochované stříbrnické pečeti se odráží výsada Loveckého práva při hradu Buchlovu. Pečeť byla užívána jako razítko ještě v 70. letech 19. století. Pozdější obecní razítka až do roku 1945 měla stejný obraz. Na pečeti se nachází vinařský nůž a hrozen.

Nejstarší stavbou obce je patrně kaplička sv. Prokopa z roku 1749, která byla v roce 2009 zrestaurována a téhož roku slavnostně vysvěcena. Dominantou Stříbrnic je kostel sv. Prokopa, jehož základní kámen byl posvěcen v říjnu 1907 a již v roce 1908 byl tento kostel dohotoven. Zakládací a dotační listina farnosti byla vyhotovena 4.července 1910. Další státem uznanou kulturní památkou je morový sloup z 18. století se sochou bičovaného Krista.

V roce 1888 bylo rozhodnuto o postavení nové školy ve Stříbrnicích. Škola byla postavena jako dvoutřídka stavitelem Rychmanem ze Bzence. V letech 1965/66 byla provedena rekonstrukce budovy a v roce 1978 byla slavnostně otevřena mateřská škola, která vznikla přístavbou základní školy.

V obci působilo několik dechových hudeb, např. „Slavíkova muzika“ nebo novější „Stříbrňanka“. Působil zde i Slovácký divadelní kroužek. Nyní je v obci aktivní Sportovní klub Stříbrnice, založený v roce 1958 a také Sbor dobrovolných hasičů působící od založení v roce 1898. Aktivně působí v obci i Myslivecké sdružení Lovecká obec, o.s. Stříbrnice a Svaz zahrádkářů založený v roce 1973.

V současnosti mají Stříbrnice 408 stálých obyvatel. Katastrální území má rozlohu 609 ha. Krajinářsky i přírodovědně je významné území Stříbrnických pasek, které bylo pro své hodnoty v roce 1993 vyhlášeno přírodním parkem. Na Stříbrnických pasekách se dosud udržel charakter pasekářského osídlení.