Navigace

Obsah

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

 

V České republice byla naplno spuštěna síť kontaktních míst, která mají lidem zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, který se řídí zákonem č.269/2007 Sb.,  je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.
 

Projekt Czech Point je zaveden i na Obecním úřadě ve Stříbrnicích. 

V současné době lze prostřednictvím sítě Czech POINTů zajišťovat ověřené výstupy z:

 • Obchodního rejstříku
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Katastru nemovitostí
 • Živnostenského rejstříku
 • Výpisy z evidence Rejstříku trestů
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 

Subjekty k vydávání ověřených výstupů z ISVS jsou:

 • Krajské úřady
 • Matriční úřady
 • Obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy
 • Zastupitelské úřady
 • Držitel poštovní licence (Česká pošta s.p.)
 • Hospodářská komora
 • Notáři

Poskytování ověřených výpisů prostřednictvím Czech POINTu je za úplatu - obvykle 50,-Kč, u výpisů z katastru nemovitostí – za první stránku 100,-Kč a za  každou další 50,-Kč .
Co poskytuje Czech POINT

Výpis z Obchodního rejstříku

V obchodním rejstříku se evidují informace o existujících společnostech, nadačních fondech, nadacích, majitelích bytových jednotek a o obecně prospěšných společnostech. Správcem obchodního rejstříku je Ministerstvo spravedlnosti.

O výpis z obchodního rejstříku České republiky na  CzechPOINTu může požádat libovolný žadatel. Pro získání výpisu je nutné znát IČ obchodní společnosti.
Z obchodního rejstříku lze získat dva druhy výpisů -
1. Úplný výpis - jedná se o kompletní výpis, který obsahuje veškeré informace o dané společnosti, včetně provedených změn v historii.
2. Výpis platných - jedná se o výpis, který obsahuje aktuální souhrn informací o společnosti k aktuálnímu datu.

Cena za výpis z obchodního rejstříku je účtována následujícím způsobem:
první strana výpisu je zpoplatněna částkou jejíž maximálně výše je omezena na  100,- Kč, každá další strana je zpoplatněna částkou jejíž maximálně výše je omezena na 50,-Kč

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Ve výpisu je uveden aktuální stav bodového hodnocení daného řidiče, spolu s  historií. O výpis z registrů řidičů může zažádat pouze osoba, které se  výpis týká, popř. zmocněnec vlastnící ověřenou plnou moc. Žadatel se  musí prokázat platným dokladem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně se může v  žádosti také uvést číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají evidované trvalé bydliště v České republice.

Cena za výpis z bodového hodnocení řidiče je účtována následujícím způsobem:
první strana výpisu je zpoplatněna částkou jejíž maximálně výše je omezena na 100,- Kč,
každá další strana je zpoplatněna částkou jejíž maximálně výše je omezena na 50,-Kč


Výpis z Rejstříku trestů

Rejstřík trestů eviduje všechny osoby u kterých proběhlo soudní trestní řízení na území České republiky. O výpis z rejstříku trestů může zažádat pouze osoba, které se výpis týká, popř. zmocněnec vlastnící ověřenou plnou moc. Žadatel se musí prokázat platným dokladem totožnosti, tzn.  občanským průkazem nebo cestovním pasem a musí být přiděleno rodné číslo. Výpis je vydáván pouze na základě písemné žádosti. Tuto písemnou žádost nemusí žadatel vyplňovat ručně, pouze ji opatří svým podpisem.

Cena za výpis z rejstříku trestů je zpoplatněna částkou 50,- Kč


Výpis z Katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí je soupis údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení. O výpis z  katastru nemovitostí může požádat libovolný žadatel na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Pokud žadatel požaduje výpis z katastru nemovitostí na základě listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
Cena za výpis první strany je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 50,- Kč.
Pokud žadatel požaduje výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát katastrální území a následně buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu. Cena za výpis je stejná jako v případě výpisu z katastru nemovitostí na základě listu vlastnictví.


Výpis z Živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík obsahuje zákonem stanovené základní informace o podnikateli a  jeho živnostenském oprávnění. O výpis z živnostenského rejstříku může požádat libovolná osoba na základě znalosti IČ obchodní organizace. Je možné žádat o částečný nebo úplný výpis.

Cena za výpis z živnostenského rejstříku je účtována následujícím způsobem:
první strana výpisu je zpoplatněna částkou jejíž maximálně výše je omezena na 100,- Kč,
každá další strana je zpoplatněna částkou jejíž maximálně výše je omezena na 50,-Kč


Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je informační systém veřejné správy, který obsahuje seznam dodavatelů, kteří splnili kvalifikaci podle § 30 odst. 2  písm. a), c) a d) a splnění doložili Ministerstvu pro místní rozvoj příslušnými doklady. Požádat o výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může požádat libovolná osoba na základě znalosti IČ hledané organizace. Tato služba je v prvé řadě určena organizacím, které mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li tento seznam starší více než 3 měsíce.

Cena za výpis je účtována následujícím způsobem: první strana výpisu je zpoplatněna částkou jejíž maximálně výše je omezena na 100,- Kč,
každá další strana je zpoplatněna částkou jejíž maximálně výše je omezena na 50,-Kč


Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim umožněno přes Czech POINT. Pro  provozovatelé autovrakovišť je nutné, aby získali přístupové údaje do  systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahující přihlašovací jméno a heslo, jsou jednoznačnou identifikací provozovatele a provozovny zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.
Pro vydání přístupových údajů do MA ISOH je potřeba:
- prokázání provozovatele, je nutné znát identifikační číslo organizace,
- prokázání žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
- plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že  nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou jejíž maximálně výše je omezena na 100,- Kč,
každá další strana je zpoplatněna částkou jejíž maximálně výše je omezena na 50,-Kč

 


 

Veškeré informace o tomto projektu naleznete na webových stránkách

http://www.czechpoint.cz/