Navigace

Obsah

Stránka

ZŠ Boršice - informace k zápisu do 1.třídy školního roku 2020/2021

ZŠ Boršice - informace k zápisu do 1.třídy školního roku 2020/2021Informace k zápisu do 1. třídy školního roku 2020/2021 naší Základní školy Františka Horenského v Boršicích. Z důvodu mimořádného opatření bude letos probíhat zápis převážně distanční podobou. Všechny informace jsou uvedeny v příloze. Viz níže...

6. 4. 2020 Zobrazit více

Opatření - Ministerstva zdravotnictví ČR

Opatření - Ministerstva zdravotnictví ČRDne 30.3.2020 bylo vydáno Ministerstvem zdravotnictví opatření, které nařizuje osobám s účinností od 31. března 2020 zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
– dětí do dvou let věku a
– řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.
S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
• potravin,
• pohonných hmot,
• paliv,
• hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
• lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
• malých domácích zvířat,
• krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
• brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
• novin a časopisů,
• tabákových výrobků,
• služeb prádelen a čistíren,
• opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
• odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
• prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
• provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
• prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
• pokladní prodej jízdenek,
• lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
• provozování pohřební služby,
• květinářství,
• provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
• prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
• servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
• realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
• zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
• oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
• provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
• myčky automobilů, pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti
dané provozovny.
Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.
2. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.
3. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
4. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
5. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice.
6. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje
 provoz heren a kasin,
 provoz autoškol,
 provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
 provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
 přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.
7. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje
prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích
zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
 osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním
povolením na území České republiky.
S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně
dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů.
2. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje:
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.
S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“) nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb., spočívající v:
1. omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví
státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),
2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
• a) omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, které nespadají pod vymezení podle bodu 1., pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,
• b) nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci,
• c) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, jsou-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
• d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
• e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,
3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách,
4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu,
5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

31. 3. 2020

Informace k autobusové dopravě

Informace k autobusové dopravěhttps://www.kr-zlinsky.cz/upozorneni-pro-cestujici-autobusy-v-kraji-budou-od-30-brezna-jezdit-opet-podle-jizdnich-radu-platnych-o-letnich-ZLÍNSKÝ KRAJ – V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude ve veřejné dopravě s platností od pondělí 30. 3. 2020 do odvolání na všech autobusových regionálních linkách zajišťovaných Zlínským krajem znovu zaveden provoz podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách.

30. 3. 2020 Zobrazit více

Upozornění ZŠ Boršice

Upozornění ZŠ BoršiceUpozornění rodičům

„Rodiče, kteří čerpají ošetřovné o děti z důvodu zavření školy musí na konci každého měsíce odevzdávat svému zaměstnavateli „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Vážení rodiče nemusíte na začátku měsíce znovu žádat, jen je potřeba na konci každého měsíce odevzdat zaměstnavateli ten výkaz. Tiskopis si můžete vyzvednout i na obecním úřadu ve Stříbrnicích.
Více informací se dočtete tady. https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

27. 3. 2020 Zobrazit více

ROZHODNUTÍ - hejtmana Zlínského kraje č.6

ROZHODNUTÍ - hejtmana Zlínského kraje č.6ROZHODNUTÍ - hejtmana Zlínského kraje č.6
viz níže...

24. 3. 2020 Zobrazit více

Sbírka Zákonů České republiky číslo 44

Sbírka Zákonů České republiky číslo 44Usnesení č. 122 - 128 o přijetí krizového řízení ze dne 23. března 2020
viz níže...

24. 3. 2020 Zobrazit více

Upozornění !!!

Upozornění !!!- Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený čas od 08:00 do 10:00. V obchodech do 500 metrů čtverečních omezení, které vyhlásil kabinet původně od minulého čtvrtka, platit nebude. Provozovatel jen musí garantovat, že pokud přijde důchodce, musí se o něj postarat ve smyslu zvýhodnění.
- Omezení volného pohybu osob v celé České republice, které má zabránit šíření nového typu koronaviru, prodloužila vláda do středy 1. dubna.
- Veřejné úřady budou i nadále otevřeny pouze dva dny v týdnu pokaždé na tři hodiny a budou nabízet jen omezené služby.
- Vláda prodloužila do středy 1. dubna zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách.
- Zákaz se netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických potřeb.
- Restaurace zůstanou uzavřené do středy 1. dubna.

24. 3. 2020

Sbírka Zákonů České republiky číslo 42

Sbírka Zákonů České republiky číslo 42Usnesení č. 109 - 112 o přijetí krizového řízení ze dne 19. března 2020
viz níže...

20. 3. 2020 Zobrazit více

Omezení poboček České pošty

Omezení poboček České poštyOmezení poboček České pošty
viz níže...

20. 3. 2020 Zobrazit více

Usnesení Vlády ČR ze dne 17. a 18. března 2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 17. a 18. března 2020Usnesení Vlády ČR ze dne 17. a 18. března 2020
viz níže...

19. 3. 2020 Zobrazit více

Stránka